SVH ยื่นแบบขอ “ถอนหุ้น” ออกจากตลาด หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียว

HoonSmart.com>> “สมิติเวช” ยื่นแบบคำขอถอนหุ้น SVH ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่ BDMS ผู้ถือหุ้นใหญ่ 95.76% จะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือ 4.24% เพื่อเพิกถอนหุ้น แก้ปัญหากระจายการถือหุ้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

บริษัท สมิติเวช (SVH) แจ้งว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2565 ได้มีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง 96.5583% ของทุนเรียกชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน 0.1399% ของทุนเรียกชำระแล้ว

ทั้งนี้ การเพิกถอนหุ้นเป็นไปตามข้อเสนอจากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นจำนวน 95,764,033 หุ้น คิดเป็น 95.76% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดย BDMS  เพื่อแก้ไขปัญหาและลดภาระที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายการถือหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในการนี้ BDMS จะดำเนินการให้มีการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ หุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในส่วนที่เหลือทั้งหมดประมาณ 4.24% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด  หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

สำหรับการกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไข
บังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 โดยจะมีระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่ากับ 45 วันทำการ

ทั้งนี้หุ้น SVH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2533 และมีราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 472 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2565

หุ้น SVH ปิดตลาด 19 ส.ค. ที่ราคา 472 บาท มูลค่าการซื้อขาย 9.59 ล้านบาท