OCEAN นัด “ชัชชญา” จ่ายค่าหุ้นล็อตแรก 250 ล้านหุ้น 27 ก.ย.-3 ต.ค.

“โอเชี่ยน คอมเมิรช” กำหนดวันชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนขายพี/พี “ชัชชญาไตรตระกูลชัย” ล็อตแรก 250 ล้านหุ้น ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น รวม 200 ล้านบาท จ่ายเงิน 27 ก.ย.-3 ต.ค.นี้ ส่วนที่เหลือกว่า 232 ล้านหุ้นจะแจ้งอีกครั้ง

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) แจ้งการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2561 อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางชัชชญาไตรตระกูลชัย (ผู้ลงทุน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท

สำหรับราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดช่วงระยะเวลาจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวได้

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2561 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย 250 ล้านหุ้น ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันที่ 27 ก.ย.- 3 ต.ค.2561 ราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 200 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญอีกจำนวน 232,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรและคงเหลือสำหรับการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยหากมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ด้านราคาหุ้น OCEAN ปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2561 อยู่ที่ 2.22 บาท เพิ่มขึ้น 0.27 บาท หรือ +13.85% มูลค่าการซื้อขาย 187.19 ล้านบาท

อ่านประกอบ

OCEAN จัดทัพตั้ง “ชัชชญา” ผู้ถือหุ้นใหม่คุมธุรกิจน้ำมันปาล์ม

OCEAN เพิ่มทุนขายรายใหม่ถือหุ้น 40%