OCEAN จัดทัพตั้ง “ชัชชญา” ผู้ถือหุ้นใหม่คุมธุรกิจน้ำมันปาล์ม

“โอเชี่ยน คอมเมิรช” จัดทัพใหม่ตั้ง “ชัชชญา ไตรตระกูลชัย” นั่งรองประธาน-เอ็มดีธุรกิจน้ำมันปาล์ม หลังเข้าถือหุ้น 40% รุกไบโอดีเซลเต็มสูบ พร้อมวางกติกาซื้อน้ำมันปาล์มดิบ CPOA จากบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2561 อนุมัติหลักเกณฑ์การซื้อน้ำมันปาล์มดิบ CPOA เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการซื้อน้ำมันดังกล่าวจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดให้ซื้อในราคาไม่สูงกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ตามราคาประกาศกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากการทำธุรกิจปกติการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ CPOA สำหรับปริมาณที่ค่อนข้างสูงจะมีเงื่อนไขการส่งมอบน้ำมันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำสัญญาซื้อขาย

ส่วนการเช่าถังน้ำมันปาล์มกำหนดให้ใช้เกณฑ์มูลค่ายุติธรรมในการพิจารณาตามคู่มืออำนาจดำเนินการ และการเช่า/จ้างรถขนส่งน้ำมันปาล์ม กำหนดให้ใช้เกณฑ์มูลค่ายุติธรรมในการพิจารณาตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติแต่งตั้งนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท แทนนางรัตนา วิไลเลิศโภคา ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2561 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากนี้แต่งตั้งนายจิรัฎฐ์ ไตรตระกูลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอภิชาต ปภาณภูวงศ์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2561 เนื่องจากจติดภารกิจ

พร้อมกันนี้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งนายอุชัย วิไลเลิศโสภา จากเดิมกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจสุขภัณฑ์น้ำและอุปกรณ์ประปา และแต่งตั้งนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจน้ำมันปาล์ม/กรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายจิรัฎฐ์ ไตรตระกูลชัย ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด-ธุรกิจน้ำมันปาล์ม/กรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายเอก คล้ายบุญมี ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ -ธุรกิจน้ำมันปาล์ม/กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจงในสัดส่วน 40% ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 386.05 ล้านบาท โดยนางชัชชญา มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์มจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในส่วนงานที่
บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม

นอกจากนี้ การที่นางชัชชญา เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในอุตสาหกรรมดังกล่าวและการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มซัพพลายเออร์ จะส่งผลให้การเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในแผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่แสวงหาธุรกิจที่สร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้บริษัท