NER ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง 5.65% และ 6.40% ต่อปี

HoonSmart.com>>นอร์ทอีส รับเบอร์  ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.65% และชุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% คาดเสนอขายช่วงวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (NER) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้


ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และ/หรือสต๊อกสินค้าคงเหลือ และ/หรือขยายกำลังการผลิต ของบริษัท

โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565