AIMC จับมือ 4 องค์กรตลาดทุน ยกระดับ TCM-CERT รับมือภัยคุกคามไซเบอร์

HoonSmart.com>> “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” จับมือกับ 4 องค์กร “ก.ล.ต.-สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ตลาดหลักทรัพย์-สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย” ร่วมยกระดับ “ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาคตลาดทุน” ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจภาคตลาดทุน พร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ภาคตลาดทุน (TCM-CERT) โดยทำหน้าที่เป็น “Sectorial CERT ภาคตลาดทุน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจภาคตลาดทุนให้พร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการยกระดับ TCM-CERT ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นการขยายการดำเนินภารกิจให้ครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ การรับมือและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ การสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity) และเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ที่เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวัง รับมือและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ รวมทั้งร่วมกับ สกมช. ในการเสริมสร้างบุคลากรในภาคตลาดทุนให้มีความเชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในตลาดทุน ในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น