ZIGA ร่วม PTT-สุวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ฯ ศึกษาขายไฟฟ้า-พลังงานร่วม

HoonSmart.com>> “ซิก้า อินโนเวชั่น” เซ็น MOU “ปตท.- “สุวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ฯ” ร่วมศึกษาการให้บริการไฟฟ้าและพลังงานร่วมสำหรับสถานประกอบการ ระยะเวลา 1 ปี

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานร่วม และการจัดการพลังงาน ร่วมกับบริษัท ปตท. (PTT) และบริษัท สุวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ ดีวีล็อปเม้นท์ จำกัด

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางการให้บริการไฟฟ้าและพลังงานร่วมสำหรับสถานประกอบการ ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (cogeneration) และ/หรือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) และ/หรือ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานร่วม พร้อมทั้งบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในสถานประกอบการซึ่ง ZIGA และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความสนใจตั้งสถานประกอบการภายใน SW Logistic Park จังหวัด ระยอง

ขณะที่ ZIGA ประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล, ธุรกิจจำหน่ายท่อเหล็ก pre-zinc ภายใต้แบรนด์ ZIGA และท่อร้อยสายไฟ (electrical conduit) ภายใต้แบรนด์ DAIWA ด้วยนโยบายการส่งเสริม และสร้างความยั่งยืนของพลังงาน ด้วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับคู่ค้า คือ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ในโครงการนำร่องการใช้นวัตกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า Low carbon เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำในการขุดเหมืองบิทคอยน์ ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญกับ เสถียรภาพ ความมั่นคง ของพลังงานไฟฟ้า เพื่อการดำเนินงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาร่วมกัน ในการร่วมมือกับบริษัท ปตท. ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ลงนามร่วมกัน หรือตามที่ทุกฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาออกไป ทั้งนี้ในระหว่างระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง ทั้งสามฝ่ายอาจตกลงยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ก่อนครบกำหนดได้ โดยฝ่ายที่ต้องการยกเลิกจะต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันและต้องได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบถึงกิจกรรม หรือเรื่องที่ผูกพัน หรือดำเนินการค้างอยู่ให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จต่อไป