IRPC เปิดสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน

HoonSmart.com>>IRPC  เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง พร้อมเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” มาได้ทั้งปี โดยบูรณาการนวัตกรรมขององค์กร ผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เปิดคลินิกหมอดิน สาธิตการฝังเข็มทุเรียน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด “โซลาร์ลอยน้ำ” หวังนำเกษตรอัจฉริยะ สร้างประโยชน์ให้ชุมชน และเกษตรกรไทยเติบโตยั่งยืน

ชวลิต ทิพพาวนิช

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) หรือ เปิดเผยว่า “ภาคเกษตรกรรมนับว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตผลจากภาคเกษตรกรรมถูกนำไปแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคเกษตรกรรมยังเป็น “ฐานราก” ของเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น โดยศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้บูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรของ IRPC เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเกษตรกร ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่ม ปตท.”

 

โครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือด้านความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกัน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร   โดยใช้นวัตกรรมองค์ความรู้ ศักยภาพของบุคลากร IRPC ผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น คลินิกหมอดิน โดยเกษตรกรผู้ชำนาญเรื่องดิน (ปราชญ์ชาวบ้าน) ร่วมกับนักวิจัย IRPC ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ให้บริการตรวจสอบคุณภาพของดินด้วยเครื่องทดสอบสภาพดิน และฟื้นฟูสภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการปลูกพืชแต่ละชนิด การนำนวัตกรรมปุ๋ยซิงค์ออกไซด์นาโน หรือ “ปุ๋ยหมีขาว” มาใช้เพื่อบำรุงรักษาต้นทุเรียน ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเพิ่มผลผลิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ช่วยฟื้นฟูพืชให้พร้อมมีผลผลิตได้ในฤดูกาลต่อไป พร้อมทั้งได้ออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียน โซลาร์ลอยน้ำ ขนาด 5 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในการเพาะปลูก ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดและใช้ประโยชน์พื้นที่บ่อหรือแหล่งน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า โดยทุ่นโซลาร์ลอยน้ำนี้ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE ที่มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูง ซึ่งพร้อมเป็นต้นแบบและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ซึ่งมีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงเกษตรนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งนอกจากจะดึงดูดให้เกิดการลงทุนด้านเกษตรกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับการแปรรูปสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ทำให้เกิดการจ้างงาน และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งอาหารของโลกในอนาคตอีกด้วย

 

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจำนวนมาก ด้วยแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตร รวมทั้งมีนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จึงเป็นต้นแบบความร่วมมือของชุมชนและเอกชนที่เห็นผลจับต้องได้ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชุมชนเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรทั่วประเทศ”

นางบุญชื่น โพธิ์แก้ว เจ้าของสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” กล่าวว่า “ตามที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำการเกษตรผสมผสานและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่าง ที่ปลูก” และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ IRPC ที่เข้ามาสนับสนุนให้สวน ยายดา “เจ๊บุญชื่น” เป็นศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน IRPC Smart Farming ได้ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย ลดเวลาทำงาน เป็นสวนผลไม้ที่มีผลผลิตตลอดทั้งปีด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่ และยังช่วยสร้างอาชีพ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมในเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” ที่ให้บริการเดินชมสวนผลไม้ เรียนรู้การเกษตร แบบผสมผสานสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดูชิมผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ผักปลอดสาร (organic) และอิ่มอร่อย ผลไม้และอาหารแปรรูป ที่สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากชุมชนบ้าน ยายดา ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

IRPC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักความสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข “IRPC สร้างสิ่งที่ดี เพื่ออนาคต”