GLOCON จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทิพยสุดา ถาวรามร ประธานกรรมการ (คนที่ 4 จากซ้าย), หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) และนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ้าหน้าบริหาร (คนที่ 1 จากขวา) พร้อมกรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) ร่วมจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 พร้อมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ณ ห้องประชุม บริษัทฯ เมื่อเร็วๆนี้