ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์ DR เพิ่มทางเลือกผู้เสนอขายเก็บรักษาทรัพย์สินในตปท.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR) ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้เสนอขาย DR (DR issuer) ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ก.ล.ต.ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย Depository Receipt (DR) เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนไปแล้วนั้น ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะเพิ่มทางเลือกให้ผู้เสนอขาย DR ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อให้ผู้เสนอขาย DR สามารถพิจารณาแต่งตั้ง global custodian ได้โดยตรง หรือแต่งตั้งตัวแทนที่มีระบบการพิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศ การดูแลและติดต่อประสานงานกับ global custodian ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=791 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง email : wissuda@sec.or.th parthomrat@sec.or.th และ patchara@sec.or.th จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2565