เอสจี แคปปิตอล ชู 3 ยุทธศาสตร์แนวคิด ESG สร้างสังคมที่ยั่งยืน

HoonSmart.com>> เอสจี แคปปิตอล บริษัทในกลุ่ม SINGER เดินหน้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG เน้นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ 3 มิติ  ซึ่งถูกกำหนดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก 

บุษบา กุลศิริธรรม

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล  ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน” สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อผลิตภัณฑ์ “ซิงเกอร์” และสินเชื่ออื่น ๆ เปิดเผยว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ เอสจี แคปปิตอล ให้ความสำคัญ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และบริษัทมุ่งสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business ด้วยความเชื่อว่าการใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพียงการสร้าง “กำไร” อย่างเดียว องค์กรจะไม่สามารถอยู่รอดได้ หากสังคมและสิ่งแวดล้อมยังคงประสบปัญหาและมีความเปราะบาง ปัจจุบันหลายองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งองค์กรในประเทศไทยต่างหันมาให้ความใส่ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งหมายรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของเอสจี แคปปิตอล มุ่งสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับการดูแลสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งต่อสังคมที่น่าอยู่สู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน โดยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ “รถทำเงิน” ซึ่งนอกเหนือจากเป้าหมายด้านธุรกิจที่เพิ่มโอกาสทางการเงินแล้ว ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทฯ ยังมุ่งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานร่วมตอบแทนสังคมในทุกครั้งเมื่อมีโอกาส และเน้นการพัฒนาสังคมผ่านโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ บนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG (Environment, Social, Governance) ที่เน้นให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นเกณฑ์ที่ช่วยชี้วัดว่าเมื่อ “โลกอยู่ดี” ผ่านการดูแลและดำเนินงานขององค์กร ก็จะส่งผลให้ “สังคมอยู่ดี” จากการดูแลด้านความเป็นอยู่ สุขภาพ ความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญขับเคลื่อนให้ “บริษัทอยู่ดี” บวกกับการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เชื่อถือได้

จากรายงานของ บริษัท PwC ประเทศไทย ในเรื่องสำรวจ 6 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่น่ารู้ในปี 2565 โดยจัดทำผลสำรวจมุมมองของผู้บริโภคทั่วโลก พบ 68% ของผู้บริโภค เลือกสินค้าและบริการที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนโปร่งใส และอีก 67% เลือกองค์กรที่ยึดมั่นในคุณค่าและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น รวมทั้ง 66% ของผู้บริโภค ยังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลง เริ่มเห็นเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ไม่ได้ต้องการเพียงคุณภาพสินค้า และบริการเท่านั้น แต่ยังต้องการไปถึงความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการบริหารงาน รวมถึงมองเห็นความสำคัญด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมจากองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ด้าน CSR ภายใต้กรอบแนวคิดพัฒนาองค์กร ESG ถูกกำหนดด้วย 3 มิติหลัก ๆ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่ต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2573 โดยเตรียมนำร่องโครงการ CSR ตามแผนในปี 2565 ที่สะท้อนความยั่งยืนในสังคม ประกอบด้วย ด้านสุขภาพดีและสุขภาวะ (Good health and Well-being) เตรียมโครงการส่งเสริมส่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้สังคม ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ (Clean water and sanitation) ปัจจุบันประชากร 1 ใน 4 ของโลกขาดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในบ้าน สอดคล้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัด พื้นที่ชนบทที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด ทำให้เยาวชนไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดส่งผลต่อสุขภาพและอนามัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” หนึ่งในพันธกิจมุ่งคืนประโยชน์สู่สังคม โดยมุ่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนพื้นที่ชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม โดยตั้งเป้ามอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจำนวน 20 เครื่อง สำหรับโรงเรียนตามชนบท 20 โรงเรียนภายในปี 2565

 

ด้านส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Decent work and economic growth) และเพื่อสอดรับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสนับสนุนผู้ทุพพลภาพให้ได้ทำงานในส่วนการบริการให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) เพื่อเปิดโอกาสสร้างรายได้ให้ผู้พิการ ยกระดับคุณภาพชีวิต และต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน บริษัทฯ เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการสร้างความยั่งยืนแบบองค์รวม

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสร้างความร่วมมือและส่งเสริมพัฒนาความยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแบ่งปันโอกาส รวมทั้งสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นางสาวบุษบา กล่าวทิ้งท้าย