TGH ชี้ลูกค้าอาคเนย์ประกัยภัยไม่ยกเลิกประกันโควิด-ไร้บริษัทรับช่วงกรมธรรม์เหตุล่าช้า

HoonSmart.com>> “เครือไทย โฮลดิ้งส์” ชี้แจงกรณี “อาคเนย์ประกันภัย” ถูกคปภ.ให้แก้ไขฐานะ หยุดรับประกันชั่วคราว เหตุยังดำเนินการไม่ได้ครบตามข้อกำหนดขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ชี้มีกรมธรรม์โควิด-19 ที่ผู้เอาประกันไม่ขอเลิกกรมธรรม์และไม่มีบริษัทประกันภัยรับโอน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) ชี้แจงความคืบหน้าการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย ซึ่งที่ผ่านมาอาคเนย์ประกันภัยมีความพยายามอย่างสุดความสามารถในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) กำหนดไว้ เพื่อให้อาคเนย์ประกันภัยฯ ปฏิบัติตามก่อนจะเลิกธุรกิจประกันวินาศภัย

อย่างไรก็ดี อาคเนย์ประกันภัยฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดการขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ เนื่องจากยังคงมีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งยังมีผู้เอาประกันภัยไม่แสดงความประสงค์จะขอเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และไม่มีบริษัทประกันภัยอื่นใดแสดงความประสงค์รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ดังกล่าวและในวันที่ 17 มี.ค.2565 สำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งที่ 3/2565 เรื่องให้อาคเนย์ประกันภัยฯ แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

อ่านข่าว

TGH แจ้งผถห.ปรับโครงสร้าง “อาคเนย์แมเนจเม้นท์” ถือหุ้นใหญ่ 76.4%