GCAP ขายกิจการ “สบายมันนี่” 9 ลบ. นำไปคืนหนี้ หยุดแบกขาดทุน

HoonSmart.com>>”จี แคปปิตอล”ตัวเบา หลังขายหุ้นทั้งหมดของ”สบายใจมันนี่” ได้เงิน 9 ล้านบาท ชำระหนี้ ไม่ต้องแบกรับผลขาดทุน  มุ่งเน้นธุรกิจหลักสินเชื่อเช่าซื้อในภาคการเกษตร

นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล (GCAP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ขายหุ้น บริษัทสบายใจมันนี่ ในราคารวมทั้งสิ้น 9 ล้านบาท ให้กับนายนัฎฐ์ ธนธัชยันต์กิจ เนื่องจากเห็นว่าจะให้ผลประโยชน์กับบริษัทสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ ผู้ประเมินราคาอิสระ ได้ประเมินมูลค่ากิจการจากงบระหว่างกาล งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ซึ่งมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน พบว่า บริษัท สบายใจมันนี่ไม่มีมูลค่ากิจการคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย.2564 บริษัทมีขาดทุน 22.33 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 53.91 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น -3.91 ล้านบาท มีรายได้เพียง 0.61 ล้านบาท และรายจ่ายถึง 16.36 ล้านบาท

การขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะได้รับกระแสเงินสดเพื่อนำไปชำระหนี้สินทั้งหมดและไม่ต้องรับภาระหนี้สินหรือผลขาดทุนของบริษัทสบายใจมันนี่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะได้กลับไปมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลัก โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อในภาคการเกษตร