SAMTEL คว้า 2 งาน มูลค่ารวม 365 ล้านบาท

HoonSmart.com>>”สามารถเทลคอม” แจ้งข่าวดี  กระทรวงมหาดไทยจ้างกิจการร่วมค้า 460 ล้านบาท บริษัทย่อยร่วมลงทุน 51% ได้ส่วนแบ่ง 234.65 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จใน 1,080 วัน  สำนักงานประกันสังคมให้งานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 129.90 ล้านบาท 

นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) เปิดเผยว่า บริษัทย่อย คือ สามารถคอมเทค ได้รับการจ้างงาน 2 โครงการ ได้แก่ 1.ลงทุนผ่านกิจการร่วมค้า “เอสไอ คอนซอร์เตียม” สัดส่วน 51% ได้รับหนังสือตกลงจ้างงาน และให้ไปลงนามสัญญาจ้างงานโครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน จากสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2564 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 460.10 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในส่วนบริษัทย่อยมีมูลค่า234.65 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 1,080 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

2.บริษัทย่อยคว้าชัยชนะการเสนอราคาโดยสำนักงานประกันสังคมวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน โดยเสนอราคา 129.90 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)