GL แจ้งข่าวดีศาลฎีกาพิพากษายกคำร้อง JTA ขอฟื้นฟูกิจการ

HoonSmart.com>> “กรุ๊ปลีส” เผยศาลฎีกาปฏิเสธคำขอฎีกาของ J Trust Asia Pte. Ltd พร้อมยกคำร้องหลังวินิจฉัยไม่พบสาระสำคัญจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ถือเป็นคดีสิ้นสุด ผลดีต่อบริษัท

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า ตามที่ J Trust Asia Pte. Ltd (JTA) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลายกลางได้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีและมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2562 หลังจากนั้น JTA ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดี ต่อมาในวันที่ 29 ก.ย.2563 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีล้มละลาย) (ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ) โดยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพากษายืนตามศาลล้มละลายกลาง โดยให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ JTA ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 ศาลฎีกาได้ปฏิเสธคำขอฎีกาของ J Trust Asia Pte. Ltd (JTA) รวมถึงได้ยกคำร้องของ JTA โดยให้เหตุผล ดังต่อไปนี้ 1. คำขอฎีกาของ JTA ไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย เนื่องจากไม่มีประเด็นที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ หรือ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2. ศาลฎีกาได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยานแวดล้อม และเห็นว่า ไม่พบว่ามีสาระสำคัญที่จะไปเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ดังนั้น ทาง JTA จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลด้วยตนเอง โดยคดีนี้ได้ถูกพิพากษาถึงที่สุดแล้วจึงไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้อีก