บลจ.บัวหลวงตัดขายหุ้น NETBAY กว่า 0.1279% เหลือถือ 9.9516%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” ตัดขายหุ้น NETBAY ออกกว่า 2.56 แสนหุ้น สัดส่วน 0.1279% เหลือถือหุ้น 9.9516%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำหน่ายหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ (NETBAY) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2564 จำนวน 255,900 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1279% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 19,903,200 หุ้น หรือคิดเป็น 9.9516% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมถือหุ้น 20,159,100 หุ้น หรือ 10.0795%

หุ้น NETBAY ปิด 23.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.42% มูลค่าการซื้อขาย 10.74 ล้านบาท