“ฟินันซ่า” ขายหุ้น FSS เกลี้ยง 29.29% ให้ PFIH สิงคโปร์ มูลค่า 693 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ด “ฟินันซ่า” เคาะขายหุ้นบล.ฟินันเซีย ไซรัส ทั้งหมด 170 ล้านหุ้น สัดส่วน 29.29% ให้ Pilgrim Finansa Investment Holding (PFIH) ราคา 4.07 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 693 ล้านบาท หลังมองธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์ผันผวน เตรียมนำเงินใช้หนี้ มองหาธุรกิจใหม่ ด้าน PFIH เตรียมทำเทนเดอร์หุ้นต่อ

บริษัท ฟินันซ่า (FNS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) (ถือผ่านบริษัทฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเมนท์ (FFM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ FNS ถือหุ้น 100%) โดยขายหุ้นออกทั้งหมดจำนวน 170,269,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วน 29.29%  ในราคาหุ้นละ 4.07 บาท รวมมูลค่า 693 ล้านบาท ให้แก่ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. (PFIH) บริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดย PFIH มีนายวรภัค ธันยาวงษ์ และ นายช่วงชัย นะวงศ์ถือหุ้นในสัดส่วน 60% และ 40% ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อขายหุ้น FSS จะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 16 ธ.ค.2564 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ

สำหรับราคาซื้อขายหุ้น เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่าง PFIH และ FFM โดยเป็นราคาเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น FSS ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2564-19 พ.ย.2564 รวมระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรองและคำนึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามเนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ PFIH ถือหุ้นใน FSS เกินกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FSS โดย PFIH จึงจะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ FSS

สำหรับธุรกรรมซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ FFM และ PFIH ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นลงทุกข้อ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังนี้ 1.FFM และ PFIH ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ FFM และ PFIH ให้เข้าทำธุรกรรมฯ และดำเนินการต่างๆตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมฯสำเร็จลุล่วง

2.นายวราห์ สุจริตกุล ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ใน FSS ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการให้แก่ FSS โดยให้มีผลนับแต่วันที่ธุรกรรมฯเสร็จสมบูรณ์

3. PFIH ได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่น สำหรับการชำระราคาหุ้นให้ FFM และสำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ FSS

ทั้งนี้ PFIH จะต้องวางเงินมัดจำสำหรับการชำระราคาหุ้น 50% ของราคาหุ้นทั้งหมดให้แก่ FFM ในวันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และจะต้องชำระราคาหุ้นที่เหลือทั้งหมดให้แก่ FFM ในวันที่ธุรกรรมฯเสร็จสมบูรณ์

สำหรับสาเหตุในการขายหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ FSS มีความผันผวนมากขึ้น ในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น นับตั้งแต่การเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจึงพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนใน FSS ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมฯจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ ลงทุนธุรกิจอื่นที่บริษัทให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ด้านราคาหุ้น FSS ปิดตลาดที่ 6.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ +4.24% มูลค่าการซื้อขาย 176.03 ล้านบาท