OTO จับมือ IP ร่วมทุน ศึกษาต่อยอดธุรกิจยาออนไลน์

HoonSmart.com>>”วันทูวัน คอนแทคส์” ส่งบริษัทย่อยเซ็นข้อตกลงเบื้องต้น “อินเตอร์ ฟาร์มา” ศึกษาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรออนไลน์ ( Telepharmacy) หากไปได้สวย พร้อมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 50% ไตรมาส1/65 ขยายธุรกิจหลากหลาย ฐานลูกค้ามากยิ่งขึ้น

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 ธ.ค. 2564 บริษัท อินโน ฮับ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  ได้ทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น กับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสัดส่วน 50% ลงทุนธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรออนไลน์ (ธุรกิจTelepharmacy)

ทั้งนี้ Telepharmacy เป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้บริโภคและเภสัชกร สามารถพูดคุยกันได้แบบทันท่วงที (Real-time) เพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา ผู้ป่วยได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการที่ร้านขายยา

วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุน เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลาย และมีฐานลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น

“อินโน ฮับ จะศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ หากผลการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ  ก็จะเจรจาเข้าทำสัญญาร่วมทุน  และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายในไตรมาสแรกของปี 2565″นายคณาวุฒิกล่าว

อย่างไรก็ดี การลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว อินโน ฮับ ยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมทุน หรือผูกพันให้ต้องดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแต่อย่างใด