IFEC แจงไม่มีเอี่ยว ขายทอดตลาด รร.ดาราเทวี ยึดความเป็นธรรม

HoonSmart.com>>IFEC ลั่นไม่มีส่วนได้เสีย ขายทอดตลาด รร.ดาราเทวี ยึดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ในการชำระและได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ชี้แจง กรณีการงดขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างโรงแรมดาราเทวี  เพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการกำหนดราคาทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดใหม่นั้น

บริษัท ฯ ยืนยัน ไม่มีส่วนได้เสีย จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี ไม่ว่าการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี จะดำเนินการต่อไปอย่างไร  หากพิจารณากำหนดราคาประเมินทรัพย์ใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ และลูกหนี้  ย่อมเป็นเรื่องที่เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทั้งนี้  IFEC ได้ซื้อโรงแรมดาราเทวี ในช่วงปี 2558  มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ทรัพย์สินโรงแรม ฯ ถือว่ามีสาระสำคัญต่อ IFEC  และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ หรือผู้ถือหุ้น

ที่ผ่านมา มีการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมดาราเทวี โดยบริษัทประเมินราคาเอกชนหลายครั้ง ซึ่งประเมินราคาทรัพย์สิน มีมูลค่าระหว่าง 3,500 – 4,000 กว่าล้านบาท ขณะที่ราคาประเมินทรัพย์ของกรมบังคับคดี  กำหนดมูลค่ารวมอยู่ประมาณ 2.1 พันล้านบาท

แถลงการณ์ของบริษัท ฯ ระบุว่า ความแตกต่างของราคาที่เกิดขึ้น มีผลกระทบกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย อาจทำให้มีคดีความฟ้องร้องกันอีก เช่น กรณีการโต้แย้งราคา ที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้

ดังนั้น การกำหนดราคาและการดำเนินการขายทอดตลาด หากดำเนินการอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ในการชำระและได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียมกัน เนื่องจากเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาด กรมบังคับคดี จะนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในคดี รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ได้ตามลำดับต่อไป