SAMTEL เซ็นกฟภ.ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมลิขสิทธิ์มูลค่า 199 ลบ.

HoonSmart.com>> “สามารถเทลคอม” เซ็นสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธÍิการใชง้าน (Licenses) กับ กฟภ. มูลค่า 199.56 ล้านบาท

บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่า บริษัท พอร์ทัลเน็ท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% ได้ลงนามรับจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) เพื่อบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2564 มูลค่าโครงการ 199.56 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และมีเงื่อนไขการชาํระเงิน แบ่งออกเป็น 3 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ