EE ฟาดกำไร 31ล้านบ.Q3/64 กำไรขายหุ้น-ลดรายจ่ายหนุน

HoonSmart.com>>”อีเทอเนิล เอนเนอยี”เปิดผลงานไตรมาส 3 ปีนี้มีกำไรพลิกจากขาดทุนในปีก่อน มาจากกำไรขายหุ้นเอสเอสยูที  87.73 ล้านบาท  รายได้การขายพืชผลทางการเกษตร 2.56 ล้านบาท รายจ่ายเหลือ 7.65 ล้านบาท ลดลง 35.72% หนุน 9 เดือนปีนี้ กำไรรวม 184 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนขาดทุน  30.76 ล้านบาท 

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3/2564 มีกำไรสุทธิ 31.19 ล้านบาท พลิกจากปีก่อนขาดทุน 41.78 ล้านบาท รวม 9 เดือนปีนี้กำไรทั้งสิ้น 184.08 ล้านบาท ดีขึ้นมาจากปีก่อนขาดทุน 30.76 ล้านบาท

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี กล่าวว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นถึง 174.65% ในไตรมาสที่ 3/2564 มาจากรายได้รวม จำนวน 91.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.32 ล้านบาท จากปีก่อน สาเหตุหลักจากรายได้การขายพืชผลทางการเกษตรในโครงการร่วมปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 2.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.38 ล้านบาท หรือ 17.32% จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามความต้องการ

นอกจากนี้มีรายได้อื่น กำไรจากการขายหุ้นในบริษัทร่วม เอสเอสยูที จำนวน 87.73 ล้านบาท ให้กับบริษัท อีสเทอร์น โคเจเนอเรชั่น สัดส่วน 25% ที่บริษัทได้ถือมาไม่น้อยกว่า 6 ปี และขายรถยนต์ 7 คัน ให้แก่บุคคลภายนอก จำนวน 1.56 ล้านบาท เนื่องจากสิ้นสุดอายุการใช้งาน

ขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 7.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4.25 ล้านบาท หรือ 35.72% เนื่องจากปีก่อนมีประมาณการดอกเบี้ยจ่ายจากการคาดว่าจะซื้อหุ้นเอสเอสยูทีส่วนที่ 2 จำนวน 6.75 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน 2.76 ล้านบาท