“KTB-PTTEP”ต่อยอดหุ้นกู้ดิจิทัล บริหารความเสี่ยงค่าเงิน เชื่อม “ความยั่งยืน”

HoonSmart.com>>“กรุงไทย” และ“ปตท.สผ.” ต่อยอดความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. สู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ลงนามในสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน อ้างอิงผลการดำเนินงาน “ด้านความยั่งยืน” หรือ “ESG-Linked Cross Currency Swap” เป็นครั้งแรกในไทย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า กรุงไทย และ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP) ได้ต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือในการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. โดยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Cross Currency Swap หรือ CCS) บนหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ที่มีการวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) หรือ ESG-Linked Cross Currency Swap เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นับเป็นก้าวสำคัญของตลาดทุนไทย ที่สนับสนุนความสำคัญด้าน ESG ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดย ESG-Linked Cross Currency Swap จะใช้เป้าหมายด้าน ESG ทั้งของธนาคารและ ปตท.สผ. เพื่อเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยของสัญญา CCS ซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลง ตามดัชนีความยั่งยืนของบริษัท

ความร่วมมือครั้งนี้ ตอกย้ำถึงพันธกิจหลักของธนาคารในการให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( SDGs) ในหลายๆด้าน ทั้งในด้านการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนายกระดับตลาดทุนไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์บริการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ให้เป็น “Thailand Open Digital Platform”

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปตท.สผ.(PTTEP) เปิดเผยว่า การทำธุรกรรม Cross Currency Swap ของหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ในครั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินให้สอดคล้องตาม Functional Currency ของบริษัทฯ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การระดมทุน และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่น ที่บริษัท ปตท.สผ. จะดำเนินธุรกิจสู่ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ