EKH รุกธุรกิจความงาม ทุ่ม 165 ลบ. ซื้อหุ้น “เดอะคลีนิกค์” 10%

HoonSmart.com>> “เอกชัยการแพทย์” ทุ่มงบ 165 ล้านบาท เข้าถือหุ้น “เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม” (CLINIC) สัดส่วน 10% ลุยธุรกิจการแพทย์-สุขภาพด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม ขยายฐานธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรายได้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (CLINIC) โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเมนท์ จำกัด (TKQH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ CLINIC จำนวน 16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วใน CLINIC มูลค่า 165 ล้านบาท โดนบริษัทฯ จะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับบริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม ประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงามและการดูสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันตามหลักการแพทย์ ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนัก ดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และการฟื้นฟูสุขภาพ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 29 สาขา และอยู่ระหว่างการขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก CLINIC มีผลการดำเนินงานที่ดี อีกทั้งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญ ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและป้าหมายของบริษัทและโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนอัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไรและกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับเงินที่ใช้ในการลงทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด โดยงวดแรกชำระ 10% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด หรือ 16.50 ล้านบาท โดยกําหนดชําระหลังจากคณะกรรมการมีมติอนุมัติการลงทุนและงวดที่สองชำระส่วนที่เหลือ 90% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดหรือ 148.50 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 พ.ย.2564

“ความร่วมมือระหว่าง EKH และเดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจาก CLINIC มีผลการดำเนินงานที่ดี อีกทั้งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้สามารถขยายฐานธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ”นายแพทย์อำนาจกล่าว