“การบินไทย” ตัดขาย BAFS 15 ล้านหุ้น ขาย “บางจากฯ” เหลือถือ 4.019%

HoonSmart.com>> “การบินไทย” ตัดขายหุ้น BAFS จำนวน 15 ล้านหุ้น กว่า 2.3529% ให้ “บางจาก คอร์ปอเรชั่น” เหลือถือหุ้นในมือ 4.019%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท การบินไทย (THAI) จำหน่าย หุ้นของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) ให้แก่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวน 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.3529% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 25.62 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.019% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ