“โอภาส เฉิดพันธุ์” ขายหุ้น MVP ออก 10% เหลือถือ 10.02%

HoonSmart.com>> “โอภาส เฉิดพันธุ์” CEO “เอ็มวิชั่น” ขายหุ้นออก 20 ล้านหุ้น สัดส่วน 10% เหลือถือหุ้น 10.02%

บริษัท เอ็มวิชั่น (MVP) ชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้น MVP ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ประจำวันที่ 6 ต.ค.2564 จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 80 ล้านบาทนั้น รายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นโดยนายโอภาส เฉิดพันธุ์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้นายโอภาส ถือหุ้นลดลงจาก 40.04 ล้านหุ้น สัดส่วน 20.02% เหลือถือจำนวน 20.04 ล้านหุ้น สัดส่วน 10.02% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทุนเดิม และถือหุ้นเหลือ 8.25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทุนใหม่

ทั้งนี้้ หลังจากที่หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ต.ค.2564 เท่ากับ 121,524,675 บาท และจำนวนหุ้นสามัญ 243,049,350 หุ้น

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว ณ ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ การบริหารงาน หรือ ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด หากมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป