WHAUP พึ่งอนุญาโตตุลาการเวียดนาม หลัง Aqua One ผิดสัญญาซื้อขายหุ้น

HoonSmart.com>> “ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” เผย WHAUP (SG) 2DR บริษัทย่อย เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการเวียดนาม ข้อพิพาทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ SDWTP หลัง Aqua One ไม่ทำตามสัญญาซื้อหุ้นคืน 34% เหตุไม่ส่งเอกสารแก้ไขอนุมัติขยายกำลังการผลิตน้ำเท่าตัวของ SDWTP ตามกำหนด ด้านบล.กรุงศรี มองบวก ไม่ว่าผลสรุปเป็นอย่างไร ยังคงแนะนำ “ซื้อ WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) แจ้งวา ตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (WHAUP (SG) 2DR) เพื่อไปลงทุนในประเทศเวียดนาม และเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2562 WHAUP (SG) 2DR ได้ลงทุนใน Duong River Surface WaterPlant Joint Stock Company (SDWTP) ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในจังหวัดฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยการซื้อหุ้น SDWTP จาก Mr. Do Tat Thang ในสัดส่วน 34% ของหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าเงินค่าหุ้นจำนวน 1,886.27 พันล้านดองเวียดนาม หรือประมาณ 2,471.01 ล้านบาท (อัตรา 0.00131 บาทต่อดองเวียดนาม ณ วันลงทุน) ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับลงวันที่ 9 ส.ค.2562 แกไ้ขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 และ 11 พ.ย.2562 ตามลำดับ (สัญญาซื้อขายหุ้น) นั้น

ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว WHAUP (SG) 2DR มีสิทธิขายหุ้น SDWTP ที่ถืออยู่ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัท Aqua One Water Corporation (Aqua One) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SDWTP ในราคาที่ WHAUP (SG) 2DR ได้ชำระค่าหุ้นไปพร้อมกับ Carrying Cost ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น หาก SDWTP ไม่สามารถนำใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน (Investment Registration Certificate : IRC) ที่ได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการแก้ไขกำลังการผลิตของโครงการ SDWTP จากเดิม 300,000 ลบ.ม. ต่อวัน เป็น 600,000 ลบ.ม. ต่อวัน (Amended IRC) มามอบให้แก ่ WHAUP (SG) 2 ได้ภายในวันที่ 25 ต.ค.2563 โดย Aqua One ซึ่งเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้เป็นผู้ค้ำประกันให้กับ Mr. Do Tat Thang และ SDWTP ต่อหน้าที่ในการได้มาซึ่ง Amended IRC

อย่างไรก็ตามเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าทั้ง SDWTP Mr. Do Tat Thang และ Aqua One ไม่สามารถนำ Amended IRC มามอบให้แก่ WHAUP (SG) 2DR ได้ WHAUP (SG) 2DR จึงมีหนังสือแจ้งใช้สิทธิในการขายหุ้น SDWTP ให้แก่ Aqua One เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2563 โดยภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว Aqua One มีหน้าที่ต้องซื้อหุ้นจาก WHAUP (SG) 2DR ภายในวันที่ 7 มิ.ย.2564 ซึ่งจนบัดนี้ Aqua One ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการซื้อหุ้นจาก WHAUP (SG) 2DR ตามที่สัญญาซื้อขายหุ้นกำหนดไว้

ด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี มองการเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรักษาสิทธิมีข้อพิพาทระหว่าง WHAUPDR และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SDWTP โดย
SDWTP ไม่ได้ส่งเอกสารแก้ไขการอนุมัติขยายกำลังการผลิตน้ำเท่าตัวของ SDWTP ตามกำหนด WHAUPDR จึงเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ SDWTP ซื้อหุ้นคืน โดยเชื่อว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร จะเป็นบวกกับ WHAUPDR คงคำแนะนำ ซื้อ WHAUP ราคาเป้าหมาย 5.30 บาท (upside 25.60%)

บล.กรุงศรี มอง 4 ประเด็น 1.ข้อพิพาทนี้ไม่มีผลให้การขยายกำลังการผลิตเฟส 2 ของ SDWTP (300,000 ลบ.ม/วัน) ต้องยุติลง ซึ่งล่าช้าเพราะการระบาดของ C-19 และอุปสงค์น้อยกว่าคาด การใช้กำลังการผลิตของเฟส 1 ขณะนี้อยู่ที่ 60% การขยายเฟส 2 จะเกิดขึ้นเมื่อการใช้กำลังการผลิตเฟส 1 ถึง 80-90% และได้รับ IRC ฉบับแก้ไขแล้ว

2.เชื่อว่า SDWTP จะสามารถขยายกำลังการผลิตเฟส 2 ได้เนื่องจาก Hanoi Water Development Plan ได้รวมการขยายกำลังการผลิตน้ำไว้ในแผนแล้ว ข้อพิพาทเป็นเพียง technical default เนื่องจากยังไม่ได้รับ IRC ฉบับแก้ไข

3.ถ้า VIAC ตัดสินให้ AQUA ไม่ต้องซื้อหุ้นคืน WHAUPDR จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของ SDWTP ต่อไป ในกรณีนี้ จะมี upside จาก valuation ของบล.กรุงศรีประเมินไว้ สมมติกำลังการผลิตสูงสุด 750,000 ลบ.ม/วัน, ราคาขาย 9,600 ดง/ลบ.ม SDWTP กำลังรอการอนุมัติขึ้นค่าน้ำเป็น 9,600 ดง/ลบ.มจาก 7,700 ดง/ลบ.ม ซึ่งจะมีผลย้อนหลังถึงปี 2562 โดยคาดกำไร 672 ล้านบาทจากการปรับราคาน้ำย้อนหลัง

4.ถ้า VIAC ตัดสินให้ AQUA ซื้อหุ้นคืน WHAUPDR จะมีสองทางเลือก 1) ไม่ขายหุ้นคืนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของ SDWTP ต่อไป หรือ 2) WHAUPDR ขายหุ้นคืน ในกรณีนี้ WHAUPDR คาดว่าจะได้รับเงิน 2.2 ล้านล้านดง (3.3 พันลบ.) หรือ 34% สูงกว่าต้นทุน (สมมติฐาน ดอกเบี้ย 9% สำหรับระยะเวลา 11 พ.ย.2562 ถึง 30 ก.ย.2564 และอัตราแลกเปลี่ยน 0.0015 บาท/1 ดง ซึ่งใกล้เคียงกับ 3 พันล้านบาท (0.8 บาท/หุ้น) valuation สำหรับ SDWTP

อ่านข่าว

WHAUP จับมือ “อควาวัน” บิ๊กเวียดนาม รุกบริการน้ำประปาในฮานอย