“ก้องภพ ลิมทรง” ขายหุ้น LANNA ออก 0.038% เหลือถือ 4.9787%

HoonSmart.com>> “ก้องภพ ลิมทรง” ตัดขายหุ้น LANNA ออก 2 แสนหุ้น กว่า 0.038% เหลือถือหุ้นในมือ 4.9787%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ก้องภพ ลิมทรง ขายหุ้นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2564 จำนวน 2 แสนหุ้น คิดเป็น 0.038% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 26.14 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.9787% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ