EKH แจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้น 150 ล้านหน่วย สัดส่วน 4 : 1 ขึ้น XW 2 พ.ย.

HoonSmart.com>> “บอร์ดเอกชัยการแพทย์” ไฟเขียวเพิ่มทุน 75 ล้านบาท รองรับแจกวอร์แรนต์ฟรีให้ผู้ถือหุ้น สัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ จำนวนไม่เกิน 150 ล้านหน่วย ด้าน “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” เผยช่วยเพิ่มสภาพคล่อง เสริมโครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง มั่นคง พร้อมเดินหน้าลงทุนและขยายธุรกิจเดิม

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 375 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (EKH-W1) จำนวนไม่เกิน 150 ล้านหน่วย ซึ่งจะจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิวอร์แรนต์ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.30 บาท

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 3 พ.ย.2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรวอร์แรนต์ และกำหนดวันที่ 4 พ.ย.2564 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

สำหรับประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการออกวอร์แรนต์ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคต เช่น การลงทุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ Synergy ให้กับบริษัท อีกทั้งยังทำให้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัท และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทสามารถนําเงินที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคต

“การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการออกวอร์แรนต์ฟรีให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 4 :1 ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดทำให้มีเงินทุนหมุน-เวียนในกิจการ และเป็นการขยายฐานทุน ส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด” นายแพทย์อำนาจกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 ต.ค.2564 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ (Record Date) ในวันที่ 4 ต.ค.2564 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 5 ต.ค.2564