ตลท.รับหุ้น TIPH เทรด 7 ก.ย. เพิกถอน TIP ออกตลาด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้น “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ชื่อย่อ TIPH เริ่มซื้อขาย 7 ก.ย.64 หลังปรับโครงสร้างถือหุ้น โอนหุ้น TIP แลกถือ TIPH จบ พร้อมเพิกถอนหุ้น TIP ในวันเดียวกัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหุ้นสามัญของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสามัญของทิพยประกันภัย (TIP) มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย.2564 เป็นต้นไปและเริ่มซื้อขายในกลุ่มหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว 594,292,336 หุ้น

พร้อมเพิกถอนหุ้นบริษัท ทิพยประกันภัย (TIP) ในวันที่ 7 ก.ย.2564 ตามที่บริษัทขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หลัง TIP ได้จัดตั้งบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของ TIPH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน

ทั้งนี้ TIPH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท ทิพยประกันภัย ซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

อนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling and Floor) สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ราคา IPO) แต่เนื่องจากหุ้นสามัญของ TIPH
มาจากการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของ TIP ตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยไม่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงกำหนดให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์ TIP เป็นราคาอ้างอิงแทนราคา IPO ในการคำนวณ Ceiling and Floor สำหรับ TIPH