“พรีเชียส ชิพปิ้ง” ไถ่ถอนหุ้นกู้ PSL211A ก่อนกำหนดมูลค่ากว่า 1.4 พันลบ.

HoonSmart.com>> “พรีเชียส ชิพปิ้ง” ไถ่ถอนหุ้นกู้ รุ่น PSL211A ก่อนครบกำหนด 22 ก.ค.65 วงเงิน 1,421.64 ล้านบาท

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) เปิดผยว่า บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A คงค้างทั้งหมด คิดเป็นเงินจํานวน 1,421.64 ล้านบาท โดยในการไถ่ถอนครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) บริษัทฯ จะชําระคืนเงินต้นดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 27 ก.ย.2564

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้รุ่น PSL211A) ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 ก.ค.2565 (ตามที่ได้รับการขยายระยะเวลาวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563) และรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A บางส่วนก่อนวันครบกําหนด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2563 , วันที่ 14 ต.ค.2563, วันที่ 30 มี.ค.2564 และวันที่ 21 มิ.ย.2564