GL ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ “เจทรัส เอเชียฯ” เหตุคดียังอยู่ชั้นศาล

HoonSmart.com>> “กรุ๊ปลีส” ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขาย “เจทรัส เอเชีย” ชี้คดีความยังค้างอยู่ในศาล เหตุบอกเลิกสัญญาลงทุน ครั้งที่ 2 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า ตามที่ได้มีการทำสัญญาลงทุน ฉบับลงวันที่ 6 มิ.ย.2559 ระหว่าง บริษัทฯ กับ บริษัท เจทรัส เอเชีย พีทีอี จำกัด (JTA) ซึ่งเป็นการเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ (สัญญาลงทุน ครั้งที่ 2) ในอัตรา 5% ต่อปี โดยมีกำหนดอายุสัญญา 5 ปี หรือครบกำหนดในวันที่ 1 ส.ค.2564

ต่อมา JTA ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นคดีแพ่ง เพื่อบอกล้างโมฆียะกรรมในสัญญาลงทุน เป็นคดีหมายเลขดำที่ 83/2561 ของศาลแพ่ง (คดีแพ่ง) โดยปัจจุบัน คดีดังกล่าวยังค้างพิจารณาอยู่ในศาล แต่แม้ว่าจะยังมีคดีแพ่งที่ค้างพิจารณาอยู่ JTA ก็ยังกระทำละเมิดต่อการรับรอง การรับประกัน และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาการลงทุน ครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จึงทำให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาลงทุน ครั้งที่ 2 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาลงทุน ครั้งที่ 2 ที่จะต้องชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาลงทุน ครั้งที่ 2

บริษัทเชื่อว่า บริษัทมีเหตุผลอันสมควรที่จะดำเนินการยกเลิกสัญญาลงทุน ครั้งที่ 2 และได้ตัดสินใจดำเนินการเช่นว่านั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป