คปภ.ออกคำสั่งยกเลิกเงื่อนไข”ใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย”

HoonSmart.com>>คปภ.ออกคำสั่งยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิ์บอกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย covid-19 ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม ยกเว้นมีหลักฐานผู้เอาประกันทุจริตประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียน โดยระบุว่า เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ขอให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย covid-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย covid-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลบังคับใช้

เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่า ผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้