ACC ยืดเวลาไทยลานนา ฟู้ดฯ จ่ายค่าหุ้น CEI-ACCG อีก 530 ลบ. ถึงสิ้นก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “แอดวานซ์คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น” ไฟเขียวขยายเวลา ” ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์คัลเชอรัล เซ็นเตอร์” ชำระเงินค่าหุ้น “ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่)- เอซีซีกรีน เอนเนอร์จี” ส่วนที่เหลือ 530 ล้านบาท ออกไปเป็น 30 ก.ย.64 จากเดิมครบกำหนด 15 ก.ค.นี้ เหตุโควิด-19 ระบาด

บริษัท แอดวานซ์คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น (ACC) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564 ให้ขยายเวลาการรับชำระราคาขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่)และบริษัท เอซีซีกรีน เอนเนอร์จี (CEI) ทั้งหมดให้กับบริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ (ACCG) จากเดิมครบกำหนดชำระราคาในวันที่ 15 ก.ค.2564 เป็นก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2564 เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ ยังไม่สามารถจัดหาเงินได้ครบตามสัญญาได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ CEI และ ACCG ให้แก่บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ ในมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 550.00 ล้านบาท โดยไทยลานนาฯ ได้วางเงินมัดจำเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน 20.00 ล้านบาท และจะจ่ายส่วนที่เหลืออีก 530.00 ล้านบาทเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญโดยจ่ายชำระเป็นเงินสด ภายหลังการเข้าทำรายการ CEI และ ACCG จะไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป