SAWAD กำไร 606 ล้าน รายได้ดอกเบี้ยโต 11%

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่นฯโชว์ไตรมาส 2 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ลดลงเหลือ 4.74% ส่วนครึ่งปีนี้ กำไรสุทธิ 1,171 ล้านบาท รายได้รวม 3,618 ล้านบาท โต 6.35% หากไม่รวมรายการพิเศษในปี 2560

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2561 มีกำไรสุทธิ 606 ล้านบาท ลดลงจำนวน 24 ล้านบาทหรือประมาณ 3.80% เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 630 ล้านบาท และรวมครึ่งปีนี้กำไรสุทธิ 1,171 ล้านบาท ลดลงจำนวน 334 ล้านบาทหรือประมาณ 22% จากที่มีกำไรสุทธิ 1,505 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

กำไรที่ลดลงในไตรมาส 2 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 1,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 137 ล้านบาทหรือ 11% เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อผ่านสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็น 2,606 สาขา ทำให้ลูกหนี้เติบโตขึ้นเป็น 28,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.56% จากที่ทำได้จำนวน 23,680 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนรายได้อื่นลดลง 83 ล้านบาทเหลือ 487 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อยจำนวน 84 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้รวม 6 เดือนปี 2560 จำนวน 3,689 ล้านบาท ได้รวมรายการพิเศษ 287 ล้านบาท(ปรับปรุงมูบค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร (BFIT) จำนวน 185 ล้านบาท และกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำนวน 102 ล้านบาท) หากไม่รวมรายการพิเศษมีรายได้รวม 3,401 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งแรกปีนี้มีรายได้รวม 3,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216 ล้านบาทหรือประมาณ 6.35% ส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187 ล้านบาทหรือ 7.69%

ส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ลดลงเหลือ 4.74% ในไตรมาส 2 เทียบกับประมาณ 7.47%ในไตรมาส 1 เนื่องจากระบบการบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ แต่ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ จำนวน 133 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อน จากพอร์ตสินเชื่อที่เติบโต และสอดคล้องกับนโยบายการความคุมความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท