ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ “บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน-ผู้ประเมินหลัก” ทำธุรกรรมในตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ออกประกาศการให้ความเห็นชอบ “บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก” สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น เพื่อลดภาระของภาคเอกชนตามโครงการ Regulatory Guillotine* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค.64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก โดยปรับปรุงในสำระสำคัญ เช่น

(1) ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบจาก 2 ปี เป็น 5 ปี โดยผู้ประเมินหลักต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพประเมินอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้อย่างเพียงพอ

(2) ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมคำขอการให้ความเห็นชอบสำหรับบริษัทประเมิน จากปัจจุบันที่กำหนดไว้ทุก 2 ปี เป็นทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนต่อปีให้แก่บริษัทประเมินและผู้ประเมิน

(3) สามารถยื่นคำขอการให้ความเห็นชอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ ยังได้รวมแบบฟอร์มคำขอการให้ความเห็นชอบเหลือเพียงแบบฟอร์มเดียว จากปัจจุบันที่มี 3 แบบฟอร์ม และลดเอกสารหลักฐานประกอบเหลือเพียง 7 รายการจาก 19 รายการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน เป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine ซึ่งมุ่งเน้นการลดขั้นตอน และอุปสรรคให้แก่ภาคเอกชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาและยกระดับความรู้ของผู้ประเมินหลักจากการเข้าอบรมวิชาชีพประเมินอย่างต่อเนื่อง”