ก.ล.ต.เตรียมปรับเกณฑ์”การกำกับดูแลบุคลากร”ในตลาดทุน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงร่างประกาศ”การกำกับดูแลบุคลากร”ในตลาดทุน หลังเปิดรับฟังความคิดเห็น หวังลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น รวมถึงลดภาระและค่าใช้จ่ายของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ได้แก่ (1) ขยายระยะเวลาให้สามารถยื่นต่ออายุได้ทุกวันทำการจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นได้เฉพาะช่วงวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคมของปีดังกล่าว และ (2) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นขอความเห็นชอบ แจ้งเริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการต่ออายุความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ หลังจากที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักการไปแล้วเมื่อปลายปี 2563 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=725 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ[email protected] จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564