ก.ล.ต.เฮียริ่งแก้ไขกม. 4 ฉบับ เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายภายใต้การกำกับดูแล 4 ฉบับ เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของตลาดทุนในยุคดิจิทัลและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จนถึง 23 ส.ค.64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ศึกษาการแก้ไขกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ จึงเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งสภาพแวดล้อม (ecosystem) ของตลาดทุนในยุคดิจิทัล และให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติในหลักการและมีข้อสังเกตบางประการ

ทั้งนี้ การเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

(1) การส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล เช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน และการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์

(2) การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การปรับปรุงการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ และการเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(3) การกำกับดูแลตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลดข้อจำกัดในการจัดตั้งและการประกอบการ และการปรับปรุงการดำเนินกิจการและการลงทุนในหลักทรัพย์ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

(4) การระดมทุน การกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน เช่น การปรับปรุงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้ครอบคลุมถึงทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน

(5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกำหนดมาตรการลงโทษ เช่น การปรับปรุงกฎหมายให้มีการคุ้มครองพยานในชั้นการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนสำหรับฐานความผิดบางประเภท

(6) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=722 และระบบกลางทางกฎหมาย https://lawtest.egov.go.th ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ ทาง e-mail : [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564