STPI โดดลุยธุรกิจกัญชง หวังกระจายเสี่ยงการดำเนินงาน

HoonSmart.com>> บอร์ด “เอสทีพี แอนด์ ไอ” ไฟเขียวขยายการลงทุนธุรกิจเกี่ยวข้องกัญชง พร้อมจัดตั้งบริษัทย่อยรองรับดำเนินธุรกิจ รองรับการเติบโตตลาดผลิตภัณฑ์กัญชงและกระจายความเสี่ยงดำเนินงานจากธุรกิจหลัก

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (STPI) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 มีมติอนุมัติหลักการการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชง พร้อมทั้งอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ บริษัทจึงได้ดําเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2564 ถือหุ้นโดยบริษัท 100% ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากกัญชง และกระจายความเสี่ยงของการดําเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้สําหรับการดําเนินธุรกิจดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป