“ฐิตานันท์ ซุน” ซื้อหุ้น TSI เพิ่ม 1.6118% หนุนถือ 5.9014%

HoonSmart.com>> “ฐิตานันท์ ซุน” ซื้อหุ้น “ไทยเศรษฐกิจประกันภัย” เพิ่มกว่า 30.67 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.6118% หนุนถือหุ้น 5.9014%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ฐิตานันท์ ซุน ได้มาหุ้นของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 จำนวน 30,671,702 หุ้น หรือคิดเป็น 1.6118% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 112,300,302 หุ้น หรือคิดเป็น 5.9014% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ