“กอบคุณ เธียรปรีชา” ตัดขายหุ้น FNS กว่า 0.0568% เหลือ 4.9452%

HoonSmart.com>> “กอบคุณ เธียรปรีชา” ตัดขายหุ้น “ฟินันซ่า” จำนวน 1.96 แสนหุ้น สัดส่วน 0.0568% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.9452%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย กอบคุณ เธียรปรีชา จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า (FNS) เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 จำนวน 196,600 หุ้น คิดเป็น 0.0568% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 17,103,400 หุ้น คิดเป็น 4.9452% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ