ก.ล.ต. ร่วม CMDF ยกระดับศูนย์กลางข้อมูล ผ่าน Prof. Link Extension จบในจุดเดียว

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ลงนาม MOU ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบุคลากรในตลาดทุน Professional Link Extension (Prof. Link Extension)” เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะเวลาการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลของบุคลากรในตลาดทุนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “การบริหารจัดการบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนไทยยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และมีกระบวนการในแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาดำเนินการ ก.ล.ต. จึงมีแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพการติดตามและการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนไทย โดยพัฒนา Digital Platform ที่ให้บริการแบบ end-to-end ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การขอความเห็นชอบบุคลากร แจ้งปฏิบัติหน้าที่ ต่ออายุ ไปจนถึงการใช้ digital passport ในการแสดงตัวตนต่อลูกค้า และแพลตฟอร์มนี้จะเชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure: DIF) ของ ก.ล.ต. เพื่อช่วยในการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ Prof. Link Extension กับ CMDF ครั้งนี้จะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานในการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนไทยให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 100% และช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับสภาวการณ์ปกติใหม่ (new normal) ลดระยะเวลาและกระบวนการทำงาน รวมทั้งลดต้นทุนของทุกภาคส่วนของตลาดโดยรวม

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการกองทุน CMDF ที่ให้การสนับสนุนโครงการ Prof. Link Extension ซึ่งถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทยให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้าถึงได้”

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เปิดเผยว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน ถือเป็นเรื่องสำคัญและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ CMDF เนื่องจากบุคลากรในตลาดทุนเป็นรากฐานการพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับโครงการฯ นี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ความจำเป็นของผู้ใช้งานหลัก ซึ่งจะครอบคลุมการบริการแบบ end-to-end service จะทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนสามารถใช้ประโยชน์จากตัวระบบนี้อย่างแท้จริง

ระบบ Prof. Link Extension เป็นการต่อยอดจากระบบข้อมูลการอบรมของผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลาดทุน หรือระบบ “Prof. Link” (Professional Link Digital Platform) ที่พัฒนาและดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อนำมาใช้กับบุคลากรในตลาดทุน ซึ่งการพัฒนาระบบข้อมูล “Prof. Link Extension” เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น ตั้งแต่ผู้ที่มีความสนใจเข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน จนถึงผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนทุกกลุ่ม รวมถึงการบูรณาการการให้บริการที่ครบทั้งกระบวนการ (end-to-end) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลของบุคลากรในตลาดทุนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของผู้ร่วมตลาดทุกภาคส่วนในตลาดทุน รวมทั้งจะเชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ของ ก.ล.ต. เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในเชิง digital ecosystem