MK มอบถุงขยะแดง แยกขยะติดเชื้อ คุ้งบางกระเจ้า

“มั่นคงเคหะการ” ร่วมกับโครงการรักษ และรพ.บำรุงราษฎร์  มอบถุงขยะสีแดง แยกขยะติดเชื้อ ให้กับ 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด ( MK )  ร่วมกับโครงการรักษ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ มอบถุงขยะสีแดง แยกขยะติดเชื้อ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสถานพยาบาล ในคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล เพื่อนำไปใส่ขยะติดเชื้อ ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ “หน้ากากอนามัย” ที่ใช้กันทุกวัน และปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังทิ้งรวมกับขยะปกติ

การคัดแยกและทิ้งขยะติดเชื้อ ให้ถูกถังและถูกวิธี เป็นการลดการปนเปื้อนขยะมูลฝอยติดเชื้อไปกับขยะทั่วไป ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในบ้าน และนำมาทิ้งในส่วนกลางหรือรถเก็บขยะ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเก็บขยะ และลดภาระให้สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังป้องกันการกลับมาแพร่เชื้อได้อีกด้วย