ตลท.ประกาศให้ IFEC เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาเทรดภายใน 1 เม.ย.65

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ IFEC เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายใน 1 เม.ย.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้ เนื่องจากในขณะนี้ ปรากฏว่า IFEC ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินประจำปี 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ IFEC เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่ง IFEC จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในวันที่ 1 เม.ย.2565 โดยต้องนำส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าได้ทั้งหมด และนำส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนดได้อีก 2 งวดติดต่อกันภายหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าครบถ้วนแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีลักษณะว่างบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือมีประเด็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ หาก IFEC ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก IFEC อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอนเรื่องฐานะการเงินและการดำเนินงานอีก 2 เหตุ คือ(1) กรณีผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน และ (2) กรณีงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
ซึ่งบริษัทยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไป ตลอดจนดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุ

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ IFEC ยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC จนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้