EXIM BANK ออก “มาตรการสมัครใจพักหนี้” ช่วยลูกค้า

HoonSmart.com>>EXIM BANK ขานรับกระทรวงการคลัง ออก ‘มาตรการสมัครใจพักหนี้’ ช่วยลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) เปิดเผยว่าจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจนั้น EXIM BANK ได้ออก“มาตรการสมัครใจพักหนี้” ให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะSMEsที่ได้รับผลกระทบการดำเนินกิจการจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจได้เร็วขึ้น

• ลูกค้า SMEsที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถพักชำระหนี้เงินต้นหรือต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 6 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

• ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาทขึ้นไปในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามได้ที่ EXIM HOTLINE เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการจากโควิด-19 โทร.020376099