OCEAN จับมือ “รง.เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี” ลุยกัญชง

HoonSmart.com>> บอร์ด “โอเชี่ยน คอมเมิรช” ไฟเขียวเซ็น MOU “โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี” ศึกษาความเป็นไปได้ร่วมทุนผลิตอาหารเสริมและยาจากกัญชง คาดใช้เวลา 6 เดือนสรุป

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 บริษัทฯ จะทำการเข้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนร่วมผลิตสินค้าและจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) เพื่อตรวจสอบสถานะด้านต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุนการผลิตสินค้าในการผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์วัตถุดิบประเภท รวมถึงกัญชงพืชเพื่อใช้ในการผลิตอาหารเสริมและยา ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดย เจเอสพี”เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญ และมีความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าว

บริษัททำการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อการลงทุนร่วมผลิตสินค้านั้นคาดว่า จะมีระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน โดยรายงานการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เครื่องจักรผลิตภัณฑ์สามารถที่จะนำไปใช้ในการผลิต อาหารเสริม ยา เครื่องดื่ม เป็นต้น ตลอดจนงบประมาณที่จะตอ้งใชใ้นการลงทุน หากศึกษาแลว้มีความเป็นไปได้คาดว่าสามารถที่จะผลิตสินคา้ออกจำหน่ายได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

บริษัทฯ มีความประสงค์จะทำการศึกษาความเป็นได้ร่วมกันกับเจเอสพี เพื่อทำการลงทุนการค้าในรูปแบบสัญญร่วมผลิตสินคา้ หรือ Co-Production Agreement โดยเจเอสพีจะเป็นผลู้งทุนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านการผลิต และบริหารจัดการโรงงาน จัดหาวัตถุดิบ คิดค้นสูตร และจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน