ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์ส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยกองทุนรวม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและพัฒนาตลาดทุน ด้วยการใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่แม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพของหลักเกณฑ์และแนวนโยบายอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหน้าที่ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนให้มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ และจัดทำนโยบายพัฒนาตลาดทุนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของการลงทุนในปัจจุบันที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและตัดสินใจลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

ก.ล.ต. จึงมีแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้ บลจ. จัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ ก.ล.ต. เช่น การวิเคราะห์กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า การติดตามความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเปราะบางที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายสนับสนุนการลงทุนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่สามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย ตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=714 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564