รมว.คลังตั้งกก.ผู้ทรงคุณวุติ “ไกรฤทธิ์-วิพุธ-สุภัค” นั่งบอร์ดก.ล.ต.

HoonSmart.com>>รมว.คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ “ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย-วิพุธ อ่องสกุล-สุภัค ศิวะรักษ์” นั่งบอรด์ก.ล.ต. มีผล 16 เม.ย.64

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน นายวิพุธ อ่องสกุล (วาระที่สอง) และนายสุภัค ศิวะรักษ์ (วาระที่สอง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จาก North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวิพุธ อ่องสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ จาก Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษา Advisor Affiliate ของ Center for Competitiveness, University of Fribourg ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายสุภัค ศิวะรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และวรรณคดีภาษาอังกฤษ จาก Georgetown University ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Tufts University และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ จาก University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายการเงิน และกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย