ก.ล.ตแต่งตั้งกรรมการ 3 รายนั่งบอร์ดตลาดหุ้น

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาด 3 ราย “จรัมพร โชติกเสถียร-อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล-เสรี นนทสูติ” มีผล 2 ก.ย.นี้ แทน “โชติกา สวนานนท์ -สมชัย สงวนวรกุล -สุภัค ศิวะรักษ์” หมดวาระ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายเสรี นนทสูติ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ก.ย.2561 นี้ จำนวน 3 คน คือ นางโชติกา สวนานนท์ นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล และนายสุภัค ศิวะรักษ์ โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2561 ถึง 1 ก.ย.2563