ตลท.เตือนผู้ลงทุนติดตามข้อมูล GULF เทนเดอร์หุ้น INTUCH-ADVANC

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนติดตามข้อมูล GULF ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH-ADVANC และไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM พร้อมเดินหน้าเทนเดอร์หุ้น INTUCH ภายใต้เงื่อนไขก่อนทำเสนอซื้อได้สำเร็จครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.ฯ) แจ้งว่า ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ GULF มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ราคา 65 บาทต่อหุ้น

หาก GULF ได้ซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่า GULF เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งถือหุ้น ADVANC และ THCOM มีผลทำให้ GULF มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ราคา 122.86 บาทต่อหุ้น โดย GULF ไม่มีความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ THCOM โดยอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขก่อนทำเสนอซื้อได้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อหรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของ GULF ในระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 เมษายน 2564

อ่านข่าว

GULF เสนอซื้อ INTUCH หุ้นละ 65 บาท ถือข้าม 50% เทนเดอร์ ADVANC ต่อ