ตลท.ขีดเส้น IFEC ภายใน 17 พ.ค. 64 เลือกแนวทางแก้เหตุอาจถูกเพิกถอนหุ้น

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ IFEC อีก 2 กรณี “ผู้สอบไม่แสดงความเห็นงบ-ส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์” ขีดเส้น 17 พ.ค.นี้ แจ้งทางเลือก “จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้น-เลือกเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ-ยื่นคำร้องศาลล้มละะลายฟื้นฟูกิจการ”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้หุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติมอีก 2 เหตุ คือ (1) กรณีผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และ (2) กรณีงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ทั้งนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้ IFEC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2564 IFEC ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2560 งบการเงินประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งงบการเงินประจำปี 2559 ที่บริษัทได้เคยนำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหน้า ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินทั้ง 4 ฉบับ อีกทั้งงบการเงินประจำปี 2560 ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์จำนวน 1,298 ล้านบาท 2,117 ล้านบาท และ 2,975 ล้านบาท ตามลำดับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศว่า 1.IFEC เป็นบริษัทที่มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตามเหตุข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2564 เป็นต้นไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

2.ให้ IFEC แจ้งทางเลือกของบริษัทว่า จะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการหรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือเลือกยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกำหนดเวลาดำเนินการของทางเลือกดังกล่าว โดยให้บริษัทเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 17 พ.ค.2564

3.ภายหลังจากที่ IFEC แจ้งทางเลือกแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เนื่องจากได้เคยเปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แล้วระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค.2562

4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ 16 เม.ย.2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะที่1, NC ระยะที่2 และ NC ระยะที่3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ IFEC พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอทางเลือกในการดำเนินการของ IFEC ต่อไป

ปัจจุบัน IFEC ยังไม่นำส่งงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2563