TPAC ทุ่ม 1.3 พันลบ. ซื้อหุ้น Combi-Pack ในมาเลเซียสัดส่วน 80%

HoonSmart.com>> บอร์ด “พลาสติคและหีบห่อไทย” อนุม้ติซื้อหุ้น 80% “Combi-Pack” ผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูงในมาเลเซีย มูลค่าไม่เกิน 1,301.20 ล้านบาท หนุนก้าวสู่ผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารและยา ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับโลก เข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ในอาเซียน

บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย (TPAC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1.60 ล้านหุ้น ใน Combi-Pack Sdn Bhd (Combi-Pack) สัดส่วน 80% ของทุนชำระแล้ว จาก Combi-Pack จาก Chow Chee Yut, Clara Chang Lai Ping และ Linda Leong Wai Fong ซึ่ง Combi-Pack เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสําหรับบรรจุอาหารที่เป็นนวตักรรมและมีคุณภาพสงู โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าทําธุรกรรมจะมีจํานวนไม่เกิน 170 ล้านริงกิตหรือประมาณ 1,301.20 ล้านบาท

ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าว แบ่งเป็นราคาซื้อขายหุ้น 152 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 1,163.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม 18 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 137.77 ล้านบาท

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวันที่ 31 พ.ค.2564 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จหรือถ้าเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พ.ค.2564 รวมทั้งสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นมีเนื้อหาเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ Chow Chee Yut ตกลงกัน, การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของ Combi-Pack โดยบริษัทฯ เสร็จสิ้น และบริษัทฯ พึงพอใจในผลของการตรวจสอบสถานะของ Combi-Pack ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลภายนอกจะต้องให้ความยินยอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นและต้องมีหลักฐานยื่นคำขอใอนุญาตต่างๆต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในมาเลเซีย

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่และเพิ่มประเภทของสินค้าที่จำหน่าย บริษัทฯ ประสงค์จะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารและยาซึ่งมีเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่ง Combi-Pack เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารโดยใช้กระบวนการติดฉลากฟิล์มพลาสติกไปพร้อมกับการฉีดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก (In Mould Labelled หรือ IML) โดยบริษัทฯ จะสามารถนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับพรีเมี่ยมจากการใช้กระบวนการที่นำสมัยดังกล่าวให้แก่ฐานลูกค้าของบริษัทฯได้

นอกจากนี้เพิ่มความมั่นคงของจุดยืนในตลาดในภูมิภาคอาเซียน และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและตลาดใหม่ เนื่องจาก Combi-Pack เป็นผู้นำในตลาดในประเทศมาเลเซียและยังส่งออกสินค้าไปยังหลายตลาดในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคโอเชียเนีย ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมจะทำให้บริษัทฯ มีจุดยืนในตลาดในภูมิภาคดังกล่าวที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน เนื่องจาก Combi-Pack มีอัตรากำไรที่เป็นเลิศ EBITDA ที่ 22.11% ในปี 2563 และมีอัตราการเติบโตที่ดี CAGR เฉลี่ยของกำไรสุทธิที่ 48.77% ในช่วงปี 2561-2563

สำหรับแหล่งเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นซึ่งบริษัทฯ อาจกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 1,150 ล้านบาท